Jumat, 15 Agustus 2014

aku jirih

Nek menurut saya, 
salah satu  kekurangan gusti pangeran rikala nyipta diri saya utuh utuh  mbleger gini ini ya kuwi mas, 
ketidak sinkronan antara  model anatomi body saya sama  cita rasa jiwa saya
Babarblas ora gathuk mas , 
wong nek didelok saka sudut manapun anatomi body saya iki kan mencerminkan style kuli sing mangane akeh ,tanduk bola bali. 
Wong wong mesti ngira nek karoseri body saya iki kuat tur bakoh, 
cocok nek dikon nggendong karung beras ndelanggu.

Weteng saya iki njendul banget, 
efek samping saka boros-borose saya mengkonsumsi sega sing diliwet ibune bocah2
 Kuwi wae durung sepiro mas, 
kok ndilalah gusti pangeran ki ya melengkapi model body saya nganggo jari jemari sing kontra-lentik, guedhe-guedhe kaya jempol kabeh, 
ora pantes nek dinggoni ali-ali emas, pating mblenduk kaya nganggo akik

Sirah, 
walah apa ya pantes saya nyebut sirah ya mas, kayane ndas wae lah luwih pas.
Ndas saya ukurane rada gedhe bunder, tur botak, 
nek disawang saka ngarep prainan saya ki ora ana manis-manise babar blas
Malah tatapan mripatku kuwi terkesan kejam tur culas kok mas, 
pokoke marai wong sing neng cedhake krasa ora aman tenan. 
Minimal nek sampeyan jejer aku apameneh nek aku  neng mburine sampeyan, 
aku yakin sampeyan mesti pijer nyekeli dompet utawa hape sing  sampeyan kantongi, sumelang ilang lah.

Intine sih karakter body saya jelas jelas ora iso dibantah nek mengandung  unsur kiminal bin kejam
Sering lho mas angger ana bocah cilik lagi dolanan, 
begitu aku njedul, ibune apa sing momong age age ngajak lunga bocahe, 
wedi ndak mengko bocahe rewel, nangis nganti kekejeren

Jane saya ini sok sok ya mikir mas, ndelok body saya sing kaya ngene iki , kok ya mbiyen ibune bocah nganti gelem takrabi ya.
Tampilan saya wae wis njelehi, rai saya juga minus banget
Sak eling saya kaya kaya mbiyen wektu naksir ibune bocah bocah saya ya ora nganggo pasa mutih barang, ora matak aji babarblas, 
ora dicekeli bungkusan menyan karo simbah saya
Kok iso isone ibune bocah bocah gelem melu sowan pak modin, 
gelem tandatangan buku nikah barang ya ? 
gelem takkeloni saben mbengi, nganti mbrojol tuyul2 cacahe telu

Sak walike mas, 
rasa  jiwa saya adoh banget karo image body saya kuwi
Asline jiwa saya iki rak jirih banget to mas, 
ora duwe kewanenan, nek cara saiki ora jantan lan kol blas.

Wiwit cilik mbiyen ati saya ora klebu ati sing teteg, wedi lah pokoke
Nek nyolong tebu,mesti sing paling akhir entuke, ragu ragu wedi nek konangan
Nginjen wong adus, ya ora wani dewean, mesti ana kancane
Pasang lotere ndog, juga ngono mas, 
liyane pasang selawe rupiah, aku mung wani pasang limang rupiah, paling pol sepuluh rupiah
Angger ana bancakan  saya yo ora wani ngantri neng ngarep mas, 
mung ngetutke kancane wae neng mburi, mulane sok sok ya ora kebagian irisan ndog
Kayane wektu kuwi saya luwih pas nek diarani unthul bawang mas

Nganti saiki mas, rasa jirih saya isih bertahan, ora iso ilang
Dijak eyel eyelan wong ya ra wani, pilih lunga
Turu dewe juga wedi, njaluk dikancani ibune bocah bocah
Numpak sepur pengine ya ana kancane
Wong kira-kira nek saiki sampeyan nyeneni saya wae , iso iso mripat saya mbrebes mas, nangis
Rasa jirih saya tetep lestari nganti tuwa kaya ngene iki. 
tetep ora duwe kewanen senajan mung sithik
Tingkatan mental saya sing jirih iki saya kethok banget mas, nek pas ngumpul2 karo kanca kanca kae, apameneh  pas pilihan pak presiden wingi, 
cetho wela wela  mas, nek saya iki bener2 unthul bawang
Liyane wani crita keunggulane  calon pak presidene, 
aku mung iso meneng ora wani ngomong
Liyane iso nduduhke kekurangane calon pak presiden liya , aku mung ndlongop
Liyane gagah berani mbela calon pak presidene, aku ya ora wani melu melu
Liyane  nganggo tembung sanepan nyindir calon presiden liya
Liyane ana sing misuh misuhi, ndakik ndakik mbukak wadi calon presiden liya
Aku tetep wedi mas, ora wani

Nganti pas copblosan wae saya ora wani nyoblos mas
ora wani milih
ora wani ngarani capres sing iki luwih apik timbang sing kae
ora wani ngecap capres sing kene mbebayani, arep gawe sengsara, luwih elek timbang sing kana

 tenan kok mas saya iki bener2 kalah kendel dibanding kanca kanca pendukung capres kae


salam ya mas, 
saka kerepalur

Kamis, 19 April 2012

mbrindiliNganti saiki angger ketemu karo wong kuwi kok kaya krasa aneh ya mas. 
campur aduk perasaan dadi siji, 
aku yakin mas, nek sampeyan posisine dadi aku,mesti njero ati karo sirah sampeyan cekot2 ngadepi priyayi kae.
malah paling ora ana daya sing bakal nggerakke lambe sampeyan buat ngonek-onekke, 
misuh-misuh, iso-iso anak sampeyan bakal kaget merga krungu pisuhan –pisuhan lawas jaman mbiyen  sing biasa diomongke sopir becak.  ( dan tentune kerep banget  saya ucapke juga  )

wonge sih jane ya ora sepirowa mas. 
dedeg piyadege ora adoh saka saya .awake saiki ya rada lemu,nganggo kaca matanan, 
mung bedane nek saya sirahe kempling botak, nek wong kuwi rambute brindil,brintik cilik cilik.
sakjane total-totalane sih, saya tetep luwih keren,lan ganteng mas,selera saya  juga luwih duwur, 
sak ora orane menurut pendapate ibune bocah-bocah   ( muga-muga ora goroh lah )

Coba sapa to sing ora kemekelen campur mangkel yen ngadepi mas,
wiwit mbiyen neng kos-kosan jogja nganti saiki glundang-glundung nglesot neng sepur tetep wae ora berubah.
tetep melaske tur ya mangkelke. 
Wis rongpuluh taun karakter kemethak-e ( membangkitkan keinginan orang untuk ngethak !!!) ora ilang,
malah tambah ndadra.

Nek pas ngomong ki  mbuh saking pintere apa memang merga kuper kok ya iso milih kata2 sing ndeso banget., ngucapkene ekspresine lugu tur lucu,
ora kaya wong sing wis tahunan neng kutha.
cobi sampeyan bayangke mas, sekolahe elektro, nyambut gawene nggon ngawe ac lan kulkas, 
ning ra tau mbukak internet, ra duwe email.ra tau ceting ym-an, 
fb-kan ya so pasti ra nduwe. 
Mesakke  banget ya.
Mulane nek pas ngumpul2 bareng  ,saya ya ra tau ngobrol soal status fb mas, 
njaga aja nganti wong brindil mau kisinan,
semelang nek ujug2 takon : 
 " facebook ki sing ngarang sapa to ? "
" mbok aku silihana facebookmu "

Tibake ora mung saya thok mas sing mangkel dan kemekel nyawang solah obahe wong brindil mau,
 nganti kondektur sepur senja solo wae ya gedheg2 mas. 
Wong ditariki karcis emoh,dijaluki duwit wegah, 
malah ethok2 turu.ragelem digugah .
pokoke geleme mbayar selawe ewu thok,kudu tekan solo.

Nek takitung-itung wis suwe lho ora ketemu mas brindil, 
merga kebijakan direkture sepur saiki saya dadi terpisah saka mas brindil, 
masing2 mlebu jamaah-e dewe2. 
beda jamaah, beda embarkasi juga, malah beda tujuane barang. 

Sesuai tataran ekonomi, kelas sosiale lan kasta sing saya sandang, 
otomatis sing paling pantes saya mlebu jamaah bengawan ( bengawaners),embarkasi tanah abang,tujuane solo njebres. 
Jamaah sing senajan mangkate bengi tekan njebres sering telat ning dilengkapi fasilitas bakul kopi ketanggungan sing lumayan grapyak tur cemekel ( cocok dan pas buat dicekel )
Cuman sing saya rada gumun , kok ya mas brindil kae iso melu jamaah senja solo,embarkasi pasar senen tujuane solo mbalapan. Jan nggumunke tenan.

Kok ya ndilalah rong ndina kepungkur saya nampa sms saka mas brindil,
jare saiki wis pindah kerja,kos neng cerak pondok kopi,
rencanane tahun iki keluargane arep diboyong meneh neng jakarta. ben ora perlu poligami 
( walah gek apa ya isih ana cah wedok sing iso diapusi mas brindil ) .

Tenan mas saya dadi kelingan terus karo mas brindil,
suwe2 kok ya ana rasa kelangan ya mas,
kelangan merga bakal ora iso bareng nyepur meneh.

wis neng kasur mripat saya ora iso merem mas.
timbang klisikan ,mending tangi,udud EL-E menthol sing isih limang ler kuwi.

Bareng wis rada suwe sinambi klempas-klempus udud, 
saya kok dadi kelingan nek selama iki  iso apal banget kekurangane mas brindil, 
ndlidir saya bisa dawa banget nyebutke aib rahasiane mas brindil 
malah enteng banget tur karo  kemekelen saya iso ngenyek lan nggeguyu kepandirane mas brindil

kaya-kaya nek iso nggeguyu mas brindil ,saya dadi ketok pinter
kaya-kaya nek iso melehke aib lan kekurangane mas brindil, saya dadi ketok suci tanpa salah
kaya-kaya nek iso ngumbar rahasiane mas brindil, saya dadi ketok wicaksana
kaya-kaya saya duwe hak istimewa buat mbiji lan ngumumke perilakune wong liya

oalah gusti,
seprana-seprene tibake kompetensi nurani saya kuwi mung semono.
mung cukup kanggo nutupi kebaikan lan kelebihan wong liya , 
mung cukup kanggo nggedeke sirah kebanggaan harga diri semu.
babarblas ora cukup nggo njembarke gelarane kerendahan hati

waniku mung mbrindili wong liya

salam ya mas

Selasa, 21 Februari 2012

kampung kidul lapangan ( telu )


Tatanan kesantunan sing mapan wektu kui menehi garis pembeda,

garis sing misahke saya lan kanca2 berdasar kemampuan lan perilaku sosial sing ketok mata.

Kaya cap stempel sing nemplek ning awak,ora gampang ngilangi .

wong wong memperlakukan saya lan kanca2 ora pada, senajan dolanan bareng,pada2 rebutan nek ana bancakan neng nggone mbah wiro,saya lan kanca2 dadi bocah2 sing diperlakukan beda berdasar kelas panguripan

Kelas sing paling duwur nek duwe wong tuwa sugih ,juragan,duwe usaha gede,

anake kaya2 terus duwe hak istimewa , biasane sekolahe neng sekolahan kristen utawa sekolah negeri sing rada elit lan larang ,

bocahe seneng sok mrintah wong liya,melu diajeni kaya wong tuwane.

seolah kaya bocah sing istimewa lan berharga banget ,

dus senajan mbeling ya ra pa pa,wong2 iso nampa kembelingane kui.

Sing termasuk kelas runer up kuwi ya bocah2 sing bapake aparat utawa pegawai kantoran,masuk kelas priyayi mas,

sekolahe ya meh pada karo anake juragan ,nek ora neng sekolah kristen ya apese sekolah negeri sing top.

Nah sing cilaka kui rak nek duwe wong tuwa gaweane ora jelas, ora tau mangan sekolahan,nek lungan nganggone sandal.

Seneng ra seneng ya mlebu klas sing ngisor,

kelas sing kudu nurut, kelas sing paling kerep dikongkon juragan lan priyayi, kelompok sing kudu teka disik nek kerja bakti ,

nek ana wong duwe gawe kebagian masak, resik2 karo laden, pokoke bagian nggon mburi, kena ngetok neng ngarep, cuman ya ra disediani kursi,paling2 kon lungguh neng klasa.

akeh sing ora maca tulis, kalau toh sempat sekolah ya umure wis rada telat,

langsung sd, ra tau ngrasakke sekolah tk,apamaneh plegrup.blas ra mungkin,

golek sekolahe ya sing murah , sd muhammadiyah karo sd negeri inpres dadi pilihan sing logis.

Dadi saka awal,sekolah wis melu berpartisipasi mbedak-mbedake bocah,

melu merintis perlakuan ora adil sing di tampa kanca2 saya,

melu nglanggengke tatanan sing anti sosial.


Neng kampung saya ora ana sekolahan mas,

nganti saiki ya ora ana, mbuh kui tk, sd, apamaneh smp sma,

pengin sekolah ya kudu gelem mlaku neng wetan kali,

cekeran tanpa sepatu,midak dalan aspal sing panas.rekasa tenan,

sapi sing narik grobak wae sikile dinggoni sandal ban, bocah sekolah malah mung nyeker.


Sekolah kanggo kanca2 saya ya mung perlu ben iso maca nulis, mas,

ben iso ngerti tulisan2 huruf .

soal sing liyane iso disinauni neng ngomah, iso dipelajari neng jaratan ( kuburan ).

Angka?

wah paling gampang kui mas, rasah ndadak sekolah, nganti angka rong digit,iso diapalke saka buku seribu tafsir mimpi,buku ramalan buntutan,buku sonji rong nomeran,.

Praktek langsung, cepet apal,nek nasipe apik iso nembus rong nomeran lumayan banget..

Ajar itung-itungan?

Tenang wae lah,wong neng ngisor wit kleco lik sarmo wis nggelar loterene kok, angger sering pasang rak ya suwe2 apal.

nek duwiite 5 rupiah pasang sak angka,terus tembus, iso entuk satus,iso dijolke ndog asin, pasang rong angka entuk seket,pasang prapatan (4 angka ) entuke selawe.

Komunikasi epektif sih rasah sinau angel2,

neng jaratan gampang mas, saben malem kemis utawa dina jemuah akeh wong nyekar,

geri ngematke lan ngrungoke wong2 sing nawakke jasa ngresiki kuburan wae bocah2 cepet pinter carane ngomong, carane merendah,

bahasa tubuh lan ekspresi memelas ben sing nyekar trenyuh,melas trus menehi duwit sing rada akeh.


Mesti wae neng kalangane bocah2 duwe pranata pergaulan dewe,

pranata ora tertulis sing ngatur lan digugu bareng2.

aturan sing simple,gampang dipahami lan dinamis.

intine sih kudu ngajeni,kudu manut karo sing luwih senior.

Dikon nunggokke klambi,nek lagi adus kali ya manut,

kon nggawake sapu nek lag ngenteni wong nyekar ya gelem,

senioritas diukur saka tingkat kekendelane nek lagi padu/gelut,utawa saka umur.

wong jenenge durung mangan sekolahan mas,

ngukur umure ya ora mesti saka taun kelairane,

ukurane sapa sing tetak ( sunat ) disik ,ya kuwi sing luwih tuwa ,luwih senior.

nek pada2 durung tetak, geri didelok ukuran kacuk-e to mas,

sing luwih cilik ya kudu wani ngalah,kudu ngrumangsani.

umpama kacuk-e meh pada gedene, sapa sing semprotan nguyuhe paling adoh,dianggep sing luwih senior.


Memang sih, penentuan senioritas nganggo metode genital kae ( tetak,ukuran lan semprotan ) marai saya selalu dadi unthul bawang ,ra tau dianggep senior ........................................................................

Jumat, 17 Februari 2012

kampung kidul lapangan ( loro )


Ana telung omah gede sing etungane kuna,
mungkin mbiyen mbiyene termasuk wong sugih neng jamane.omahe saka kayu,
njerone rada peteng, suwung,kolahe cerak sumur, neng njaba omah.
Nek bengi rasane serem.
Omah sing paling lor, nggone mbah wiro,
sisih kulone pintu air. madep ngidul.
randa wis tuwo banget, awake kuru, untune isih ana sithik.
Nginang terus.nganggo kacamata bunder, bakul beras neng pasar, nek blanja mesti numpak dokar.
gawane akeh nganti dokare kebak. mbah wiro manggoni omahe dewe, sok2 ana putu utawa anake sing teka.
tengah omah ana saka ne 4, njubine saka bata dilepoh, diunggahke sekitar setengah meter,
ora ana meja kursi, biasane digelarke klasa neng jubin sing duwur ( sitinggil ).
bocah2 nek ndelok mbah wiro biasane wedi,
lha piye mas, wong tuwa, kuru, menengan, arang ngguyu
(nganti saiki aku durung tahu weruh mbah wiro ngguyu, mungkin ndonya iki ra ana sing lucu kanggone mbah wiro ) malah kayane tatapane nesu, tur galak,
omahe gede,sepi,serem wis pas tenan nek diwedeni bocah.
Mung yen pas nganakke bancakan wae bocah2 gelem nyedak omahe.
Pinggir kolah ana wit dondong rada gede,
metu wohe terus, rasanya kuuuuecut banget,
ning gandeng jenenge bocah, dondonge mbah wiro dianggep fasilitas rekreasi wae,
nek bengi sering dicolong, ora merga seneng karo dondonge., mas..dudu.
justru tantangane kuwi sing marai aku mbiyen seneng nyolong dondonge mbah wiro.
nggone peteng, sing duwe galak,
angger wis menek tekan nduwur, terus konangan, wowww,
sing nduwe muni2,sok diuncali watu, disenggek genter,paling ora diciprati banyu.
pontang-pantng anjlok, terus mlayu mas.
Kenceng nganti ngos-ngosan.bareng wis rada adoh,
yakin nek wis lolos saka mbah wiro, rasane bener2 puas mas.
Lolos saka mbah wiro adalah tantangan yg indah wektu kuwi
Ngarep persis omahe mbah wiro.ana omah gede nggone mbah sumo.
Pawakane cendhek rada lemu, kulite kuning resik, rambute dgelung memburi, mesti jarikan,
untune wis ompong ning mbah sumo iki pasuryane memang cerah,
eseme ora nate keri, grapyak karo uwong,
kaya mbah wiro, mbah sumo ya kerep nganakke bancakan,
akeh wong-wong sing nggawa anake ,sowan nenggone mbah sumo,
biasane sih sing duwe perlu nyapih anake, utawa nyuwuk-e ben ora kena sawan kalis lir sambikala.
Mungkin merga konsumene bocah2 kuwi dadi naluri senyume mbah sumo tansah tuwuh terus.
Omahe mbah sumo luwih gede dibanding mbah wiro. ana 4-6 keluarga sing melu magersari neng kana.
Sumure ya ora pati ndelik, ora pati serem nek mbengi.
Nganti saiki, sing paling terpatri neng pikiranku nek jenenge wong tuwa sing ramah kuwi ya ukurane mbah sumo.
Ora mrengut, ana eseme terus,pasuryane padang terus, tur ora uthil karo cah cilik
Omah gede liyane neng sisih kidul kulon omahe mbah sumo.
Sing duwe wong lanang tuwo,kuru,brewok.ngrokoke nganggo pipa, menengan,
nek disawang rada misterius.kesane juga suram.
Jenenge simbah kui aku ra ngerti, ngertiku mung jeneng anake sing terkenal pak wiyono,
pawakane meh pada bapake,kuru duwur,ra jelas nyambut gawene apa.
Paling sering nyekeli pitik jago.
Omahe posisine paling apik, persis neng tengah2.
paling gede dibanding omahe mbah wiro karo mbah sumo.
Neng ngarepe duwe latar amba, ana wit sawo gede karo wit jambu,
wong wong biasa nyebut sor sawo ( ngisor sawo ) nek ngarani latar kuwi.
sing magersari paling akeh, sisih ngarep ana 2 keluarga, sisih kiwa ana 4 keluarga,
sisih tengen sing magersari keluargane jito-suranto, sing mboke biasa nukoni barang bekas lan pemulung,
sebutane mbok wiro gendul kopi.
Memang sih gaweane pemulung,
anakke rata2 sekolahe mung tekan sd. Malah si suranto kayane ora iso maca,
ning mbakyune suranto ki ana sing lumayan lho mas.
Anak nomer lorone jenenge sutiyem pawakane padet, umure rong tahun sak nduwurku mas,
rambute lurus, abang kaya wulu jagung.hasil semiran srengenge. awet , ora luntur.kulite kuning,
lambene tipis, nek dolanan karo aku terasa ramah tenan.
Kanggoku mas, sutiyem kui , cah ayu pertama sing dikenalke gusti pangeran
Wis... rada sore.pamit disik ya mas

Kamis, 16 Februari 2012

kampung kidul lapangan ( siji )


( wektu kuwi....... )

Nek ndelok saka posisine, kadang saya mbayangke kampung kuwi termasuk daerah sing suci.

Madepe ngalor, persis ngadepi lapangan bal balan.rata2 omahe juga madep ngalor,

sisih mburi ana kali senajan saiki luwih mirip selokan guwangan limbah,

sisih wetane ana kali meneh, kali loro mau ketemu neng pojok kidul wetan,dadi tempuran kali,

“ plered “ biasane warga kana ngarani.

Nah sisih kulon kampung dibatesi kuburan, sing areane dibagi kuburan dinggo wong arab/encik lan kuburan jawa.

Dus, nek ndelok lakune srengenge njedul saka wetan surup nang kulon.

alur urip sing dilewati kampung mau saka wetan tekan kulon dadi :

- kali , sing ngilek’e banyu merlambangke asal mulane urip

- lapangan bal balan , kanggo olah gladine fisik menungsa, iso dadi simbol obahing menungsa neng ngalam ndonya

- kuburan neng sisih kulon, kanggo tanda surupe umur ,ngadep marang sing kuwasa

ning kuwi mung neng bayanganku thok lho mas,

bayangan wong sing sok romantis,rumangsane kabeh tatanan urip kui mesti ana palsapahe.

Nek sampeyan sempat ndelok wektu semana, wani sumpah mas,

sampeyan bakal ngendikan : “ satus persen bener2 kebohongan publik “

Wong wiwit sisih wetan nganti tekan kulon bakal sampeyan temoni kontrakdiktipe nilai nilai kok.

Kali sisih wetan sing jaman leluhur mbiyen dadi simbol pengejawantahe berkahe gusti pangeran

sing menehi urip lan kesuburan, mung dadi muara akhir buangan wc, banyune kebak bebucalane uwong,

malah nek omahe ra duwe wc, angger kebelet ya gari ndodok neng pinggire ,

nangkring karo cekelan wit cemara .

mulane pingir ndalan sing mintip-mintip kali akeh ranjau2,

marai cilaka nek pas dolanan delikan bengi, kerep midak, mlenyek neng sikil.

Lha nek lapangan ngarep kampung sih mungkin ora pati menyimpang adoh saka pakem.

Soale memang lapangan mau sing duwe polisi, dudu nggone kampung dadi ya rada iso kopen,

fungsine iso mlaku, dinggo olah raga terutama bal balan,poli karo upacara liyane.

Ya senajan sok-sok nek mbengi lapangan mau ya tetep dinggo yang-yangan wong wong.

Nek iki aku rada cocok mas, iso melu nginjen.soale yang yangane cara wong dewasa banget,

dadi le yang yangan ora mung crita ngalor ngidul, ning wong lorone ya aktip , nggone sing neng petengan sisan.

entuk edukasi seks secara alami tur menantang.

Saiki lapangane wis ilang,wis ora iso nginjen wong yang-yangan meneh.

Lapangane wis dadi toko gede sing kaya gudang

Jaratan kulon kampung luwih menarik meneh,

kuburan sing biasane dianggep medeni,serem, singup bin angker malah ra ana tanda tanda sakral blas.

kijing kuburane wong sing dipundi2 keluargane kerep mung dinggo lungguhan bocah2,

sok2 malah bolongane dinggo nguyuh.

nek ana kijing jejer cerak ,tengah tengahe iso dinggo turu ngisis.

anggere kuburane ditembok rada amba , nganggo atap, wah kui cocok banget dinggo ngumpul2 karo main kertu, pasang lotere endog.

nek kebetulan ana sing modali ya sisan tuku ciu.

Leyeh2 sinambi mendem ciu neng kuburan.

nek perlu karo nggawa baulan siji apa loro.manteb....

Ora awan ,ora bengi jaratane rame regeng,

saya nek dina kamis sore tekan jumat tambah rame, akeh wong ziarah,

ngirim nek istilahe kana, maksude ngirim donga.

Wis nek pas akeh wong ngirim , bocah bocah tekan wong tuwa melu kecipratan rejeki.

Ngewangi ngresiki kuburan sing lagi dikirim keluargane, ya rada ngemis sakjane.

Lumayan iso entuk duwit,

iso nggo tuku panganan, utawa nggo pasang lotere endog sekalian cap jie kia.

Sak eling saya, jaratan kulon kuwi mung sempat rada sepi , ping pindo.

Sing pertama wektu ana wong mati kecelakaan sing petine gupak getih akeh banget,

petine ora dikubur,diselehke neng cerak sumur, marai rada serem ,

ning ya cuman sedela, sakwise petine rusak ya wis balik kaya biasane meneh.

Sepi sing kedua wektu ana wong mati sing njaluk diikubur mujur ngetan.

Wah jan wektu kuwi geger mas.

Kuburane persis neng pinggir dalan tengah kuburan,

wong2 sing biasane wani ngliwati dalan mau dadi wedi,serem rasane.

Jaratan kae juga iso nglawuhi juga lho mas, tenan , ra ngapusi.

Neng jaratan kana akeh wit johar mas,

kayune kerep dinggo gawe dolanan pedang-pedangan, nek mbiyen nyebute “treks”,

kaya pendekar robinhut nganggo pedang kayu johar.

uler sing ana neng wit johar kui mas ,iso dipangan, apameneh entung’e , nek digoreng gurih banget .

uler karo entung johar goreng kena nggo lawuh mangan.....

Sedap tnan, ........jijik? walah jijik ki rak kebiasaan priyayi mas,

Sik ya mas, aku tak leren disik.

Selasa, 15 Februari 2011

brutu


Umpamane saya entuk milih kuliner apa sing bakal takmangsa sesuk esuk, mesti wae ingkung pitik sing nomer siji.

Ingkung pitik kampung sing wis babon ning ora pati tuwa.

Dudu pitik kampung sing isih dara, soale nek isih dara iwake kurang ndaging.umpamane kepepet pitik kampung jago ya ra masalah.

Pitik kampung babon memang dadi kareman saya, ndaging, syukur2 ana uritane, dipangan nganggo sega anget ditambahi sambel bawang, wis nganti gembrobyos jidat saya, iso tanduk rong piring sekali nguntal.

Wektu ibu saya masih sugeng, saben mbeleh pitik terus dimasak opor ataupun digoreng,

gandeng saya ini anggota keluarga paling cilik ,mulane bagian sing sering dadi jatah saya ya pupu satu set sama cakare , nek lagi beruntung iso entuk endas sak gulune nganti tuntas mbukak polone pitik.Lha potongan liyane wis diklaim buat mas-mas saya.

Jare ngendikane ibu kudu kerep mangan cakar ben iso ceceker suk tembe mburine, saya ya manut lan seneng2 wae, iso nglamuti cakar nganti balunge resik mulus.

Tekan rada gede baru saya ngerti nek miturut mazab tradisi kami , potongan ayam sing paling duwur level kelezatane kuwi jebul bukan pupu ( apa maneh cakar ),tepong,sewiwi ataupun dada menthok,

ning justru body paling mburi dari ayam, bagian sing wektu isih urip malah dadi dalan reget dari ayam, saluran metune endog,telek lan persetubuhan yaiku brutu.

Daginge paling empuk dan gurih.

Ana sisi kelezatan sekaligus sensasi sensualitas, merga neng brutu lah kelestarian keturunan ayam dibuat, neng brutu juga orgasme babon lan jago terjadi, bukankah seksualitas adalah kenikmatan sing paling hakiki neng ndonya iki?.

Brutu dadi hak ekslusive orang2 dewasa, tingkat senioritas neng ngomah bakal menentukan sapa sing menikmati brutu ayam iki.

Buat bocah2 ingusan kayak saya wektu itu cukup diapusi “ nek isih cilik mangan brutu iso marai lali “.

Nasehat sing cukup ampuh untuk memupus sekaligus melupakan keinginan ngrasak-e gurih-e brutu.

Bareng wis tuwa kaya saiki, saya nggathuk-nggathuk-e antarane mangan brutu karo kasunyatan sing ana.

Kasunyatan sing tuwuh saka akehe priyayi-priyayi pinter sing seneng aweh pitutur lan ular ular kanggo wong-wong bodo kayak saya ini.

Pirang iji priyayi pinter sing produktif banget menehi komentar nasehat sing ana gandeng cenenge karo kedadean saiki.

Ngomentari soal lombok sing larang, ngomentari angkutan umum sing suk-sukan, ngomentari soal negara liya sing luwih makmur lan liya liyane.

Akeh komentar lan nasehat sing apik, ning ya ora sithik nasehat2 sing rada angel buat otak saya ngerti.

Liya dina priyayi pinter rencang saya paring komentar menawa bangsa kita ini ndak bisa disiplin, buktine tuku tiket nganti mlebu angkutan ekonomi wae susah diatur antriane.

Manthuk2 saya nyimak komentare,sekalian isin wong itu juga termasuk saya je.

Mung saya ya mbatin, umpamane ora berjuang rebutan tiket lan uyel-uyelan mlebu angkutan ekonomi ngono, apa ya ana jaminan wong2 cilik kayak saya iki bakal keangkut ?

wong mung angkutan kuwi sing tersedia buat kawula sing kantonge cekak .

Nek kaya sampeyan ngono ya tenang2 wae wong nek lelungan dibayari kantor kok.

Malah wingi priyayi pinter iki ngendikane atos, kebak emosi merga ana sedulur2 sing ngamuk nganti gawe rusak :

“ kae wong-wong sing ora nganggo nalar, senenge mung nesu,ora duwe nurani ,kudu dibasmi, ngrusak citrane Kanjeng Nabi “.

Rada ndredeg saya krungu pangucape, wis jan medeni tenan olehe nesu.meh kaya batara wisnu triwikrama dadi buta.

wis takniyati tinggalmulih wae, terus nal nul – nal nul saya sms ibune bocah2 :” bu, ndara kanjeng nesu-nesu merga kanca-kanca kae gampang nesu “,

kok ya ibune ndadak mbalesi : “ oh ndara kanjeng melu nesu ya ?” untunge priyayi pinter mau ora maca sms-e ibune bocah2 ,iso blaik tenan saya nanti nek diwaca.

Tekan ngomah durung sempat saya neruske piwulange ndara kanjeng mau,ibune wis ngomong :” wis to pak rasah digagas, wong semakin sering sampeyan menehi nasehat, semakin angel sampeyan dinasehati lan semakin gampang sampeyan lali “

Nganti dina iki saya sok-sok ngira-ira : “ apa ndara kanjeng priyayi pinter kae mbiyene kakean dahar brutu pa ya ? “

Jangan jangan istri saya benar ya “ semakin sering kita memberi nasehat, semakin susah kita dinasehati, dan semakin mudah lupa “


salam

kerepalur

Senin, 07 Februari 2011

Pak Mursono - Tuhan Maha Bercanda


Umpane wektu semono sampeyan sempat ketemu sama pak mursono iki,
tak jamin mas,

sampeyan angel nglalekke,
iso mergo kepingkel-kepingkel nggeguyu keluguane ,
iso uga merga terkesan karo kengeyelan atine.
Utawa malah tampang lan pawakane pak mursono iki
bakal cemantel terus neng pikiran sampeyan.

Wis garis pepesthine saya,
kok ya iso entuk kanugrahan ketemu pak mursono iki.
pawakane dhuwur ning langsing singset,
kulite ireng dof, rambute nggimbal tekan pundak,
sekilas raine kaya pelawak susi sunaryo surya grup kae lho.
warga ereng-erenge ndieng sak pinggire kali tulis.

Nek nonton omahe mas,
paling-paling ambane kaya garasine sampeyan.
Durung ditembok ,isih nganggo papan kayu kalbi.
Menu kuliner sabendinane luwih sering nganggo sega jagung
disantap karo kopral ( godong pohung ) sing dijangan bening
lawuhe rasa ngelih lan hawa adem atis

Fisik-e tegap,arang-arang sakit,
ora kaya saya lan sampeyan kuwi mas,
anggere lara sithik mesti neng dokter sing larang,
mumpung dibayari kantor.

Pak mursono duwe metode pengobatan alternative dewe,
metode njebleske neng lawang.
Dadi nek anake lara,
cukup sirahe anake dijebleske neng lawang ( dibenturkan ke pintu )
iso nganggo tangan ,
utawa nek rada parahya sirahe didhupak nganti mentok lawang.
Mbuh merga manjur apa merga anake wedi nek dijebleske meneh,
biasane sepisan wae larane sirna, mari,sehat meneh

Sak elingku pak mursono iki wis iso maca ,
senajan ya rada blekak-blekuk,
nek ngendikan nganggo bahasa Indonesia aksen mbayumasan
sing krungu biasane kemekel ngguyu.
lha piye tho mas wong pilihan kata-katane terlalu kreatif.
campur bawur marahi mbingungke kok.
contone pas rapat neng mbalai desa mbiyen :
....mantabkan pemuda deso ini kudu siap akan komando bapak camat ,
tidak akan bercerai,
sesukses-suksesnya pembangunan kejayaan golkar dunia wal akhirat bersama , nyong pan berjaga-jaga di masyarakat siwedung

Sakliyane tani,
saben mbengi tanpa dibayar pak mursono mesti mubeng deso.
ronda dewekan,bener mas
keikhlasane ora sebanding karo penghargaan sing ditampa,
mung diparingi pak camat klambi sragam pencak silat warna ireng wae
wis ndadekake bungah lan bangga atine.
Wis rumangsa diakoni lan diuwongke.

Mlarat memang uripe ,
ning sampeyan aja berprasangka nek pak mursono seneng njaluk2 ,
golek2 sumbangan utawa kutipan2,
memanfaatkan rasa belas kasihan,
ora,adoh mas saka kaya ngono kuwi.
Kesulitan hidup justru iso mbentuk pak mursono dadi pribadi sing duwe harga diri murni
( bener murni, beda karo saya lan mungkin sampeyan, sing sok-sok adol harga diri iki ya ).

Tau lho mas, merga listrik durung mlebu desane,
pak mursana arep nempil nyalur listrik genset mung 5 watt wae.
kok ya ndilalah ditolak sing kagungan genset.
jare minimal kudu 10 watt,iurane 5 ewu sesasi kaya tangga tangga liyane.

Oalah wong ya mung kepingin omahe iso melik2
tanpa sentir wae kok ya ora kelakon.
melas temen.

Rong minggu pak mursono ora ngetok ,
sore2 sakdurunge maghrib,nekani saya ,
ngajak mriksa kincir air saka kayu nangka sing digawe neng ngomahe.

sesuke numpak colt coak ( pick up ) pak mursono tuku generator 10 kw neng wonosobo.
sakwise sesasi ,kincire wis iso ngasilke listrik .
iso nyalurke neng tangga-tanggane

Dibelani utang meh 6 yuta neng BRI sing kantore cerak pasar kecamatan ,
pak mursono iso mbelani harga dirine.

Nek ukurane saya,6 yuta ki ora sithik lho mas,
wong rega emas wektu kuwi mung 33 ewu sakgrame.

Setu awan wingi,
ucul-ucul klambi, ngliga saya dikeroki ibune bocah2.
nerawang nonton acara daerah membangun nggon tvri,
saya kelingan pak mursono,
kelingan betapa kepasrahan lan kejujuran hidup saya,sangat mungkin untuk dipertanyakan
kelingan betapa terlalu sering saya ndak bisa menjaga karunia harga diri saya

kelingan bahwa sangat pantas bagi saya untuk duduk beberapa tingkat di bawah pak mursono
kelingan bahwa 16 tahun sudah saya mengabaikan piwulang urip Gusti Pangeran via pak mursono

...............................................
dan mungkin saya terlambat buat menyadari bahwa Tuhan Maha Bercanda